Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB) europsko je regulatorno tijelo za bankarstvo i nezavisna agencija EU-a sa sjedištem u Bruxellesu. Njegova je zadaća osigurati učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a, a blisko surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelima diljem bankovne unije i šire, s obzirom na međunarodnu prirodu svijeta financija. Uredba (EU) 806/2014 legislativni je akt EU-a kojim se uspostavlja jedinstveni sanacijski mehanizam i Jedinstveni sanacijski odbor kojem je povjerena centralizirana ovlast za sanaciju kreditnih institucija unutar bankovne unije.

Osnovne su zadaće SRB-a:

  1. izrada sanacijskih planova i donošenje svih odluka povezanih sa sanacijom za
    • kreditne institucije i grupe kreditnih institucija koje se smatraju značajnima ili nad kojima je ESB odlučio izravno izvršavati nadzorne ovlasti te
    • "ostale prekogranične grupe", odnosno grupe u kojima matična kreditna institucija i barem jedna kreditna institucija kći imaju sjedište u dvjema različitim državama članicama sudionicama
  2. upravljanje Jedinstvenim fondom za sanaciju
  3. koordiniranje aktivnosti i suradnja s ESB-om, nacionalnim nadzornim i sanacijskim tijelima, nadležnim ministarstvima, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i ostalim institucijama koje djeluju na području sanacijskih pitanja iz EU-a i svijeta.

Uključivanjem Hrvatske u SRM, SRB će postati izravno odgovoran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj. U odnosu na preostale kreditne institucije za koje nije izravno nadležan SRB surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelom u Hrvatskoj.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura